Expand Cut Tags

No cut tags
niceg: (Default)
[personal profile] niceg
Скорочено. Джерело, 04.05.2017

За допомогою технології, що базується на системі CRISPR, дослідники спромоглися зруйнувати “командний центр” ракової пухлини, поки що у дослідах на мишах. Це підвищило рівень виживання від 0 до 100%. Агресивні пухлини зменшилися на 30% і припинили метастазування, а здорові клітини цей метод не зачіпає.

Метод спрямований на гібридні гени — мутацію, яка полягає у злитті двох різних генів в один, що часто призводить до раку. Унікальність таких генів робить їх зручною мішенню для методу CRISPR, що дозволяє замінити їх на щось інше - у даному випадку на гени, що знищують рак і не зачіпають здорові клітини; хіміотерапія на таке не здатна.

Результат вражаючий, проте наразі невідомо, чи метод спрацює на людях. Зараз учені намагаються вдосконалити його таким чином, щоб ракова пухлина цілковито знищувалася, а не переходила у ремісію.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

niceg: (Default)
niceg

July 2017

S M T W T F S
       1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

Page generated Sep. 19th, 2017 11:39 am
Powered by Dreamwidth Studios