Expand Cut Tags

No cut tags
niceg: (Default)
[personal profile] niceg
Livejournal is dead, long live Dreamwidth!

Тут буде україномовний журнал, де збиратиму різну цікаву й важливу інформацію, а деколи музику й котиків. Не надто інтенсивно — 2–3 публікації на тиждень.

Про новий тег "наче це щось погане". Спостерігаю таке явище, що певна річ роками чи й тисячоліттями вважалася негативною, що закарбувалося аж у народній мудрості. І ось нині бачимо, що вона (цілком або в деякому обсязі) зовсім навіть позитивна, сприяє прогресу, довголіттю тощо. Або щонайменше нормальна, хоча упродовж цілих епох не схвалювалася. Наприклад лінь, егоїзм, інтровертність. (Куріння травки ;)) Або виявилося, що це — не вада, а захисна реакція чи пристосувальний механізм (e.g. прокрастинація — намагання накопичити енергію, якої бракує для певної справи).

Звісно, часом це буває через те, що світ змінився. І тим не менше. Усвідомити, що у нових реаліях краще відмовитися від старих уявлень — теж цінно. Для таких штукенцій цей тег, бо їм походу ім'я легіон.

Далі буде.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

niceg: (Default)
niceg

July 2017

S M T W T F S
       1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

Page generated Sep. 19th, 2017 11:38 am
Powered by Dreamwidth Studios